Termiņa uzturēšanās atļaujas

Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā, izpildot noteiktas prasības, iespējams iegūt Termiņuzturēšanās atļauju (uzturēšanās atļauja) Šengenas zonas valstīs. Tiesības iegūt uzturēšanās atļauju Šengenas zonā ir pircējam jeb investoram un viņu ģimenes locekļiem (laulātais, nepilngadīgi bērni), kurš iegādājies nekustamo īpašumu par vismaz 250 000 eiro (lielākajās Latvijas pilsētās noteiktā minimālā summa), apmaksu veicot ar pārskaitījumu un nokārtojot visas nepieciešamās formalitātes.

Uzturēšanās atļauja sniedz tiesības neierobežotu laiku uzturēties Latvijā, kā arī brīvi pārvietoties un līdz 90 dienām pusgada periodu uzturēties citās Šengenas valstīs.

Uzturēšanās atļauju izsniedz uz 5 gadiem ar iespēju pagarināt to uz jauno periodu pie nosacījuma, ka nekustamais īpašums joprojām atrodas īpašumā. Lai uzturēšanās atļauja būtu spēkā, reizi gadā nepieciešams veikt ikgadējo reģistrāciju – tā jāveic visiem ģimenes locekļiem, kam atļauja piešķirta, personīgi.

Kādas priekšrocības sniedz Termiņuzturēšanās atļauja?

Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, Latvijas Republikas vēstniecībā/konsultatīvajā pārstāvniecībā (ārzemēs) vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (Rīgā) jāiesniedz šādi dokumenti:

Latvijā atzīts personu apliecinošs dokuments;
Iesniegums uzturēšanās atļaujas pieprasījumam;
Pases formāta fotogrāfija;
Izziņa par sodāmību neesamību (personām no 14 gadu vecuma);
Dokuments, kas apliecina iztikas minimuma esamību priekš uzturēšanās Latvijā;
Dokuments, kas apliecina plānoto dzīvesvietu Latvijā (Zemesgrāmatas apliecības kopija,kas apliecina īpašuma tiesības);
Dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;
Dokuments, kas apliecina, ka ir nomaksāta valsts nodeva par dokumentu izskatīšanu. Ģimenes locekļiem papildus – laulību apliecības kopija, bērna dzimšanas apliecības kopija, notariāli apliecināta mātes/tēva piekrišana, ja bērns saņem uzturēšanās atļauju tikai ar vienu no vecākiem.

Latvijas ekonomikas attīstības fondā jāveic iemaksa 5% apmērā no darījuma summa, kas netiek atmaksāta. Iemaksa ir vienreizējā un attiecas tikai uz investoru. Ģimenes locekļi var saņemt uzturēšanās atļauju bez papildus iemaksām.

Iesniedzot kopijas, jābūt uzrādītiem dokumentu oriģināliem.

Dokumentu izskatīšanas termiņi un nodevas:

TUA izsniegšana:

Ikgadējā reģistrācija:

Gadījumā, ja ikgadējās reģistrācijas pienākumi nav izpildīti, Termiņuzturēšanās atļauja tiek anulēta.